Działalność maklerska prywatnie

Zapisy subskrypcyjne na akcje POL-AQUA złożone zostały przez Oferującego oraz osoby powiązane z podmiotem oferującym
– w szczególności przez członków zarządu DM IDM SA i osoby z ich rodzin, na kwotę ponad 180 mln zł, stanowiących 60 proc. oferty publicznej! Wiceprezes zarządu IDM SA, Rafał Abratański, wraz z członkiem swojej rodziny złożył zapis na blisko 88 mln zł – czyli 28,5 proc. całej emisji.

Oferującym akcje POL-AQUA był DM IDM SA. Redukcja zapisów wyniosła ok. 95 proc. Całkiem typowy przebieg oferty, jak na czasy końca hossy, gdyby nie jedna rzecz, która czyni tę ofertę niepowtarzalną. Okazuje się, że zapisy subskrypcyjne na akcje POL-AQUY złożone zostały przez Oferującego oraz osoby powiązane z podmiotem oferującym – w szczególności przez członków zarządu DM IDM SA i osoby z ich rodzin, na kwotę ponad 180 mln zł, stanowiącą 60 proc. oferty publicznej! Z pewnością jest to informacja, którą chcieliby posiadać inwestorzy zainteresowani ofertą i składający wówczas zapisy. Wszak ich zapisy konkurowały z zapisami członków władz podmiotu obsługującego emisję i ich rodzin.

Zaangażowanie i wiedza

Większość z powyższych zapisów opłacona została środkami pozyskanymi z kredytu. Trzeba dodać, że w przypadku ofert publicznych oferujący dysponuje dokładną wiedzą na temat popytu na akcje emitenta, a co za tym idzie także wiedzą na temat poziomu ewentualnej nadsubskrypcji, która w przypadku oferty POL-AQUY wynosiła ok. 95 proc. Powstaje zatem pytanie, czy zapisując się na ponad 60 proc. oferty publicznej POL-AQUY SA osoby te miały dostęp do służbowej, poufnej i niepublicznej informacji o poziome nadsubskrypcji wśród klientów biura. W takim przypadku mogłoby dojść do wykorzystania informacji poufnych, a więc naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Złożenie przez kilka osób związanych z Oferującym zapisów na ponad 60 proc. oferty publicznej, tj. na ponad 180 mln zł nie jest bowiem podejściem normalnym i standardowym.

Braki w prospekcie

W kontekście prospektu emisyjnego DM IDM SA równie ważne wydaje się, że umowy zlecenia zawierane poprzez składanie przez władze emitenta zapisów na akcje POL-AQUA SA stanowią transakcje z podmiotami powiązanymi, zgodnie z MSR 24 punkt 20c („świadczenie lub korzystanie z usług”) . Należy na przykład wskazać, że poprzez te umowy zlecenia Wiceprezes Zarządu DM IDM Rafał Abratański wraz z członkiem swojej rodziny złożył zapis na blisko 88 mln zł, czyli 28,5 proc. całej emisji.

Czy tylko Pol-Aqua?

Niezależnie od kwestii ujawnienia transakcji z podmiotami powiązanymi w odpowiedniej części prospektu emisyjnego DM IDM SA, zasadne byłoby rozważenie czy w interesie uczestników rynku leży ujawnienie przez emitenta w prospekcie informacji o bardzo aktywnym angażowaniu się przez jego władze w emisje, przy których emitent jest Oferującym? Wskazują one, między innymi, na sposób prowadzenia działalności przez DM IDM SA, który jest podmiotem licencjonowanym i na rynku regulowanym zajmuje szczególną pozycję. Czy tego typu transakcje miały miejsce także przy innych ofertach DM IDM SA?

Co dalej z przecenionymi akcjami?

Z punktu widzenia rynku interesujące jest, co stało się z akcjami POL-AQUA nabytymi przez osoby związane z IDM SA? Jak wiadomo tylko na kilkunastu sesjach kurs był niewiele wyższy od ceny emisyjnej. Obecnie przecena POL-AQUY w stosunku do debiutu wynosi ok. 40 – 50 proc. Warto dodać, że na akcjach POL-AQUA wielokrotnie miały miejsce duże transakcje pakietowe. Czy w ich wyniku pakiety akcji POL-AQUA nabyte przez osoby prywatne powiązane z IDM SA zmieniły właściciela?

Polandsecurities.com

Zapisy oferującego (DM IDM SA) i osób powiązanych z oferującym na akcje POL-AQUA

Osoba
Funkcja w DM IDM SA Wielkość zapisu na POL-AQUA w mln zł
W transzy inwestorów indywidualnych
Grzegorz Leszczyński  Prezes Zarządu     43,96
Henryk Leszczyński Wiceprzewodniczący RN  5,49
Rafał Abratański  Wiceprezes Zarządu 43,96
Antoni Abratański Członek RN  43,96
Marek Falenta  Prezes Zarządu podmiotu z grupy kapitałowej DM IDM SA 43,96
                                                                                          Suma-1 *                181,33
W transzy inwestorów instytucjonalnych   
DM IDM S.A.  —–           2,86
Antoni Abratański   Członek RN    1,96
                                                                                          Suma-2                      4,82
                                                            SUMA ZAPISÓW OSÓB POWIĄZANYCH **              186,15

* Suma ta ponad dwukrotnie przewyższa wielkość transzy inwestorów indywidualnych, która wynosiła 77 mln zł
** Suma zapisów osób powiązanych z Oferującym stanowiła ponad 60 proc. oferty
PRI POL-AQUA SA, która wynosiła 308 mln zł
oprac. własne