Kogo obdarzyć zaufaniem?

W Polsce pożyczek udziela kilkadziesiąt instytucji finansowych. Są wśród nich: banki, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz pozabankowe firmy pożyczkowe. Kogo ofertę wybrać, by wyjść na tym jak najlepiej?

Działalność banków reguluje ustawa Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r. Zapisane są tam zasady działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych. Prawo bankowe określa również zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, a także likwidacji i upadłości banków. Zgodnie z ustawą bank jest osobą prawną, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Licencję na prowadzenie działalności bankowej wydaje Komisja Nadzoru Finansowego, która również kontroluje funkcjonowanie systemu bankowego.

Prawo bankowe określa także czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez bank. Jest to przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu płatności oraz prowadzenie rachunków tych wkładów.

Z depozytów przyjmowanych od klientów na lokaty oraz z środków własnych, banki udzielają kredytów. W myśl ustawy, czynnościami, które mogą być wyłącznie wykonywane przez banki, jest także prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego oraz przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.

Instytucje prywatne

Z kolei działalność pozabankowych firm pożyczkowych opiera się o przepisy Kodeksu cywilnego. Firmy te nie przyjmują depozytów, pożyczek udzielają z środków własnych, a żeby funkcjonować, nie potrzebują zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zasady udzielania pożyczek gotówkowych zarówno przez banki, jak i pozabankowe instytucje finansowe opisuje szczegółowo ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r.

Firmy pozabankowe udzielają z reguły krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, w przedziale 500–2 500 zł. W większości firm o pożyczkę można wnioskować online, 24 godziny na dobę. Firmy te wymagają minimum formalności, a pieniądze na konto wnioskodawcy przelewają w ciągu kilkunastu minut. Chwilówki, jak określane są krótkoterminowe pożyczki, mogą być dobrym rozwiązaniem w przypadku nieprzewidzianych wydatków finansowych. Bardzo często klientami firm pożyczkowych są osoby, dla których banki nie posiadają oferty. Są to między innymi młodzi ludzie, którzy nie mają historii kredytowej i dla banków są ryzykownymi klientami.

Chwilówki i nie tylko

Inne zobowiązania finansowe należy zaciągać odpowiedzialnie, tak aby nie wpaść w pętlę zadłużenia. Na pewno zaciąganie pożyczek krótkoterminowych nie może być sposobem na spłatę innych chwilówek czy kredytów. Firmy pożyczkowe coraz częściej współpracują z Biurami Informacji Gospodarczych, z których czerpią informacje o ewentualnych niespłaconych zobowiązaniach wnioskodawców, jak również przekazują dane o nieterminowo spłaconych pożyczkach. Wbrew obiegowym opiniom, instytucje pozabankowe nie udzielają pożyczek każdemu, a jedynie tym, którzy będą w stanie spłacić swoje zobowiązanie.

Bardzo często firmy pożyczkowe nazywane są parabankami. Jest to określenie zupełnie nietrafne i wielu osobom może kojarzyć się z działalnością poza granicami prawa.

Autor jest prezesem w firmie Kredito24

Kordian Kuczma

Kordian Kuczma

doktor nauk politycznych PAN