Magiczne 777 kpc czyli zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji

Popularną formą zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji jest dobrowolne poddanie się egzekucji regulowane w polskim kodeksie postępowania cywilnego w art. 777.

Oświadczenie to spisywane jest w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddaje się egzekucji. Poddanie to obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia innych rzeczy zamiennych, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany.
Istotne jest przy tym wskazanie konkretnie przedmiotu obowiązku do spełnienia, którym może być obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej, wydanie rzeczy, wydanie lokalu, nieruchomości, wydanie statku, uiszczenia innych rzeczy zamiennych, ilościowo w tym akcie notarialnym oznaczonych, wydanie rzeczy indywidualnie oznaczonej. Dobrowolne poddanie się egzekucji może dotyczyć także roszczeń przyszłych lub wynikających z istniejącego już stosunku prawnego.

Zawartość aktu
Oprócz przedmiotu, akt zawierający dobrowolne poddanie się egzekucji powinien zawierać także inne elementy istotne dla jego skuteczności. I tak, w przypadku świadczeń pieniężnych – należy podać termin zapłaty i kwotę, w przypadku świadczeń w rzeczach zamiennych – należy podać ilość rzeczy i termin uiszczenia, w przypadku wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej – należy podać termin wydania, dłużnika i wierzyciela oraz podstawę prawną świadczenia. Termin może być przy tym wyznaczony poprzez datę lub nadejście określonego zdarzenia.
W przypadku świadczeń pieniężnych poddanie się egzekucji może dodatkowo zabezpieczać obowiązek zapłaty odsetek, jednak musi to jednoznacznie wynikać z treści aktu.

Przyspieszenie zaspokojenia roszczeń
Rekomendowane jest odbieranie takiego oświadczenia jednocześnie przy zawieraniu umowy lub realizowaniu transakcji, która ma być zabezpieczona. Z uwagi jednak na wymóg formy aktu notarialnego, niejednokrotnie umowy zawierają jedynie zobowiązanie do złożenia takiego oświadczenia w trybie art. 777 kpc w oznaczonym czasie, po zawarciu umowy.
Dobrowolne poddanie się egzekucji spisane aktem notarialnym umożliwia wierzycielowi wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi bez konieczności dochodzenia zasadności roszczenia w postępowaniu sądowym. Zatem zdecydowanie ułatwia i przyśpiesza zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Dobrowolne poddanie się egzekucji
Wierzyciel posiadający oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, chcąc zaspokoić swoje roszczenia, powinien jedynie wystąpić wraz z tym oświadczeniem do sądu rejonowego właściwości ogólnej dłużnika z prośbą o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Sąd powinien rozpoznać wniosek w ciągu trzech dni od daty jego złożenia
Po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności wystarczy udać się do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i tym samym egzekucji zobowiązania.

Autorka jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym kancelarii e|n|w|c