Napaść przez internet

Najnowsze badania wskazują, że 78 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej zwiększyło liczbę projektów z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

Ukaranie winnych

Przedstawiciele sektora prywatnego uważają, że rząd ma zapewniać bezpieczeństwo informacji, w szczególności jeżeli chodzi o egzekwowanie prawa w tym zakresie. Dlatego w Europie aktywnie promuje się projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, takie jak Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieciowego (ENISA) czy regulacje prawne UE dotyczące ataków na systemy informatyczne (Framework Decision on Attacks Against Information Systems), wprowadzone w życie po to, by zapewnić egzekucję kar w przypadku cyberataków.

Świadomość zagrożeń

Menedżerowie IT najbardziej boją się utraty klientów z powodu awarii sieci (81 proc.). W drugiej kolejności wymieniają problemy związane z odpowiedzialnością prawną (74 proc.) i ochronę wartości zabezpieczanych dóbr (73 proc.). Badani bez wyjątku twierdzą, że ich świadomość zagrożenia w firmie bardzo znacząco wzrosła w ostatnich dwóch latach.

Obawy klientów

73 proc. badanych stwierdziło, że bezpieczeństwo informacji stało się kluczowym elementem procesu planowania biznesowego, natomiast 63 proc. przyznało, że klienci regularnie pytają o bezpieczeństwo danych. Co więcej, obawy klientów są głównym powodem działań na rzecz poprawy wewnętrznego bezpieczeństwa danych.

Wiedza policjantów

54 proc. respondentów przyznało, że utrzymuje stały kontakt z władzami i raportuje przypadki łamania prawa. Jednakże 67 proc. pytanych twierdzi, że chętniej współpracowaliby z władzami, gdyby te miały wiedzę i umiejętności do walki z cyberprzestępcami. Te wyniki pokazują, jak potrzebne jest wyposażenie policji w niezbędne narzędzia i umiejętności w tym zakresie.

Badania zostały przeprowadzone przez Forrester Consulting wśród 410 (209 z Europy i 201 z USA) menedżerów.

Autor jest rzecznikiem prasowym BSA