Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze

Niemcy są silni praktycznie w każdej dziedzinie – od gospodarki, poprzez bazę techniczno-technologiczną, po sport i turystykę. Są liderem w Unii Europejskiej pod względem potencjału gospodarczego, a trzecią potęgą na świecie, po USA i Japonii. Są też największym eksporterem światowym. Dla Polski – są największym partnerem we współpracy gospodarczej z zagranicą, i to od blisko dwóch dziesięcioleci.

Warto więc przyjrzeć się bliżej naszemu sąsiadowi zza Odry, jako partnerowi gospodarczemu i jego stosunkom ekonomiczno-handlowym z naszym krajem. Bazując na najświeższych, bo z sierpnia br. danych, dostępnych w Wydziale Krajów Europejskich Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Gospodarki, sytuację gospodarczą Niemiec można scharakteryzować następująco:

  • poziom produktu krajowego brutto (PKB) wzrastał z roku na rok w okresie 2004 – 2007 w tempie powyżej 2 proc., w tym o 2,5 proc. w roku 2007 w stosunku do roku poprzedniego. W wyrazie wartościowym osiągnął on w roku minionym poziom 2423 mld euro, co stanowi 27 proc. całego PKB Unii Europejskiej. Wskaźnik imponujący.
  • silą napędową gospodarki jest wzrost produkcji przemysłowej, inwestycji i eksportu. W mniejszym stopniu – wzrost popytu wewnętrznego i konsumpcji. Dla ilustracji – eksport niemiecki osiągnął w 2007 r. wartość 969 mld euro (w 2005 r. stanowił 786,3 mld euro), a import – 770 mld euro, wobec 628 mld euro w 2005 r. Udział krajów UE w obrotach handlowych Niemiec sięga ponad 60 proc.
  • PKB na mieszkańca (a jest ich 82,3 mln) przyrastał rokrocznie w ostatnich trzech latach po około 1000 euro, by w roku 2007 osiągnąć poziom 29,5 tys. euro. A to świadczy o wysokiej zamożności Niemców.
  • stopa inflacji w 2007 r. wynosiła 2,2 proc. W tych też granicach szacowana jest i w bieżącym roku, mimo wzrostu cen paliw i żywności.
  • stopa bezrobocia ulega systematycznemu obniżeniu, bo z 11,7 proc. w 2005 r. do 8,3 proc. w roku ubiegłym. Na tym poziomie prognozowana jest i na rok bieżący. Liczba bezrobotnych sięga około 3,8 mln osób.

A jakie są prognozy dla całego 2008 r.? Prognozy rządowe przewidują spowolnienie wzrostu PKB do około 2 proc., stopę inflacji w granicach 1,7 proc., niewielki spadek stopy bezrobocia do 8,2 proc. i wzrost eksportu o 7,6 proc., a importu o 4,5.

Niemcy są nie tylko filarem gospodarki europejskiej, ale również jednym z nich w handlu zagranicznym Polski. Od 1990 r. polsko-niemieckie obroty handlowe wzrosły prawie siedmiokrotnie. W 2007 r. osiągnęły one rekordowy poziom 54,5 mld euro, w tym polski eksport – 26,1 mld euro. W efekcie udział Niemiec w polskim eksporcie globalnym wynosi 25,8 proc., a w imporcie 23,9 proc. Jeżeli w 2007 r. nasze obroty handlowe z Niemcami wzrosły o 13,4 proc., to warto odnotować ich wzrost w okresie pięciu miesięcy br. o dalsze 12,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ta wysoka, dwucyfrowa dynamika cieszy i nas, i naszych partnerów. Bo Polska jest 10. rynkiem zbytu dla Niemców, a Niemcy 13. rynkiem zbytu dla polskich towarów eksportowych.

A jak przedstawia się struktura wzajemnego handlu? Z rozmowy na ten temat z Janem MASALSKIM, znawcą problematyki w Departamencie Spraw Europejskich MG, wynika, że oprócz wysokiej dynamiki obrotów ogółem – następuje poprawa struktury handlu, co objawia się w postaci coraz wyższego udziału towarów wysokoprzetworzonych. Dla ilustracji – podaje mój rozmówca – tylko towary czterech sekcji, tj. maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny; metale nieszlachetne; pojazdy i statki powietrzne oraz tworzywa sztuczne i kauczuk – stanowią 61 proc. wartości globalnego eksportu polskiego na rynek niemiecki i 66 proc. naszego importu z Niemiec. W przypadku zagregowanych grup towarowych wymienia: w eksporcie są to akcesoria i części do samochodów osobowych, silniki spalinowe, pojazdy samochodowe, miedź rafinowana, konstrukcje do budowy mostów, statki i łodzie oraz meble, aparatura odbiorcza dla telewizji i… druty. W imporcie z Niemiec, podobnie jak w eksporcie, są to: pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria do tych pojazdów oraz maszyny i urządzenia mechaniczne. A obok tego – oleje ropy naftowej, wyroby walcowane i artykuły z żeliwa i stali, artykuły z tworzyw sztucznych, okucia oraz leki.

Obok wymiany handlowej drugim, podstawowym nurtem współpracy gospodarczej są inwestycje. Niemcy – nieprzerwanie w latach 2005 – 2007 – plasują się na czołowej pozycji wśród inwestorów zagranicznych w Polsce. Aktualnie zajmują drugie miejsce, po Holandii. Według danych NBP i innych szacunków łączna, skumulowana wartość niemieckich inwestycji w naszym kraju osiągnęła w 2007 r. poziom 17 mld euro. Tylko w roku ubiegłym Niemcy zainwestowali 1,5 mld euro. W co inwestują? Przede wszystkim swój kapitał lokują w sektorze bankowo-finansowym, w handlu detalicznym i hurtowym, w przemyśle spożywczym, chemicznym, motoryzacyjnym oraz materiałów budowlanym. Inwestują w zasadzie wszędzie.

Najwięcej firm z udziałem kapitału niemieckiego działa w miastach i rejonach takich, jak Warszawa, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań i Szczecin, ale i na terenie Słupska, Bydgoszczy czy Koszalina. Na tym tle trzeba odnotować fakt, że również polscy inwestorzy zainteresowani są niemieckim rynkiem. Według szacunków Ambasady RP w Berlinie – polskie inwestycje na terenie Niemiec wynoszą aktualnie około 650 mln euro. Wśród największych inwestorów są takie firmy, jak PKN Orlen SA (zakup 494 stacji benzynowych BP w północnej części Niemiec) oraz Grupa Ciech, która przejęła w ub. roku za 75 mln euro fabrykę sody kalcynowanej w Strasfurcie, w Dolnej Saksonii. Większość inwestorów stanowią jednak firmy jednoosobowe, głównie z branży usług budowlanych i rzemieślniczych. Z innych danych wynika, że na terenie Niemiec zarejestrowanych było w końcu ub. roku około 44 tys. przedsiębiorstw z udziałem polskich obywateli, w tym około 25 tys. firm rzemieślniczych.

Na perspektywy polsko-niemieckiej współpracy można patrzeć z uzasadnionym optymizmem. Stan obecny tych stosunków, jak wynika to chociażby z dokonanego zarysu, oceniać trzeba pozytywnie. To dobra baza wyjściowa dla dalszych inicjatyw i dokonań. W tym obszarze – stosunki nasze są bez wątpienia wzajemnie korzystne, konstruktywne i mobilizujące.

Do działań na rzecz pogłębiania i rozszerzania tej współpracy zachęcają i władze, i sami przedsiębiorcy i inwestorzy. Premier Donald Tusk w swoim expose, wygłoszonym 21 listopada ub. roku, potwierdził jednoznacznie: chcemy rozwijać strategiczne stosunki z Niemcami. Dodał przy tym, że relacje polsko-niemieckie są równocześnie kluczowe dla dobrej pozycji obu państw w Unii Europejskiej.

W ramach działań realizacyjnych – stawianym celom służyć będzie m.in. opracowywana obecnie przez resort gospodarki strategia promocji polskiej gospodarki, a także stosowanie w praktyce instrumentów wsparcia polskich przedsiębiorców w zakresie eksportu na Jednolitym Rynku Europejskim, a więc i niemieckim.

Konkretne działania są już prowadzone. Dotyczy to choćby organizacji, wspólnie z resortami niemieckimi – kolejnej edycji Forum Gospodarczego Polska – Bawaria, które odbyło się 31 lipca w Monachium, czy Forum Polska – Saksonia (4 września br. w Dreźnie). Do takich działań zaliczyć trzeba konsultacje, wizyty i spotkania dwustronne przedstawicieli naszego Ministerstwa Gospodarki z partnerami niemieckimi, na szczeblu federalnym i landowym.

Istotną rolę we wsparciu i promocji polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim odgrywają Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie i Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. Bardzo kompetentna obsada, fachowość i zaangażowanie pracowników tych placówek wykorzystywana powinna być przez wszystkich zainteresowanych współpracą z rynkiem i partnerami niemieckimi.

To z analiz i ocen m.in. tych placówek wynika, że perspektywicznymi i rozwojowymi branżami dla polskiego eksportu na rynek niemiecki są wyroby branży motoryzacyjnej, artykuły rolno-spożywcze, akcesoria meblowe, artykuły dekoracyjne i na wyposażenie wnętrz mieszkań i biur. Jest popyt na sprzedaż artykułów typu „bio” oraz produkcję firm oferujących specjalistyczne wyposażenie techniczne, zwłaszcza dla przetwórstwa spożywczego.

Jest popyt, ale i narastająca konkurencyjność firm informatycznych oferujących i sprzedających specjalistyczne oprogramowanie. Obserwowany jest wzrost zainteresowania ofertą firm z branży reklamy wizualnej oraz produkcji wyrobów reklamowych. Niszą do wykorzystania jest rynek takich wyrobów branży medycznej, jak materiały opatrunkowe, przedmioty i narzędzia jednorazowego użytku, odzież medyczna i szkło laboratoryjne. Rośnie popyt na usługi medyczne wysokowyspecjalizowane i usługi stomatologiczne oraz chirurgii plastycznej.

Ponieważ Polska i Niemcy są krajami bezpośrednio sąsiadującymi ze sobą i członkami Unii Europejskiej – to mogą korzystać ze wsparcia współpracy transgranicznej. Polska na realizację programów na lata 2007 – 2013 – w ramach polityki Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) uzyskała 557,8 mln euro, w tym na polsko-niemiecką współpracę przygraniczną 363 mln euro.

Komisja Europejska zatwierdziła trzy programy operacyjne współpracy transgranicznej i ich dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to: Program współpracy Polska – Saksonia (dofinansowanie – 105 mlneuro); Polska – Brandenburgia (125 mln euro) i Polska – Meklenburgia (133 mln euro). Środki te przeznaczone są na realizację takich projektów, jak budowa i poprawa infrastruktury, ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków katastrof, rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, wspieranie powiązań gospodarczych oraz sektorów gospodarki i nauki, dalszego rozwoju zasobów ludzkich i kooperacji transgranicznej. Programy te dotyczą głównie województw – lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Autor jest ekonomistą, publicystą ekonomicznym i dyplomatą