Prywatna służba zdrowia rozwija się coraz prężniej

Rozwój rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce nadal jest wstrzymywany przez brak odpowiednich regulacji prawnych. Jakie instytucje, w jakim zakresie, na jakich zasadach mogą oferować i co oferować: „ubezpieczenie” czy też „abonament”? Nie oznacza to oczywiście, że rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zupełnie nie ma. W przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie ubezpieczenia zdrowotne są standardem, w Polsce jest to nadal nowy, stopniowo rozwijający się rynek.

Poziom prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce z roku na rok wzrasta. Stanowią jedną trzecią ogółu wydatków na ochronę zdrowia. Kryteria mające istotny wpływ na rozwój rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych to:

  • ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu publicznego wynikające m.in. z ograniczeń w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • zmiana profilu demograficznego tj. spadek urodzeń, wzrost długości trwania życia (w roku 1990 grupa osób powyżej 65 roku życia. stanowiła 10,2 proc., a w 2007 r. już 13,4 proc. ogółu społeczeństwa polskiego, a wg szacunków GUS w 2020 r. ta grupa osiągnie poziom 19 proc.)
  • wzrost świadomości Polaków w zakresie ochrony zdrowia
  • wzrost dochodów ludności
  • rozwój placówek medycznych oferujących odpłatne usługi medyczne
  • kampanie zachęcające do profilaktyki zdrowotnej.

Alternatywne formy zabezpieczenia zdrowia w postaci polisy zdrowotnej są coraz bardziej popularne. Firmy coraz częściej ogłaszają przetargi na ubezpieczenia zdrowotne, których ilość jest znacznie większa w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwiększenie tempa rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych może nastąpić poprzez wprowadzenie uregulowań prawnych, w ramach których określony zostanie koszyk usług/świadczeń medycznych gwarantowanych w ramach publicznego systemu, a także system ulg podatkowych dla osób fizycznych i prawnych.

Powrót Ministerstwa Zdrowia do prac przez nad ustawą wprowadzającą system dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych jest kolejną próbą uregulowania sektora prywatnych usług medycznych, na dzień dzisiejszy oferowanych pod postacią: ubezpieczenia, abonamentu, czy też odpłatnej jednostkowej usługi i miejmy nadzieję, że nie tylko próbą.

Autorka jest dyrektorem departamentu ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group