Depozyt informacji emitentów obligacji

Od lipca obowiązuje nowa ustawa o obligacjach. Wprawdzie nie wprowadza ona rewolucyjnych zmian, jednak porządkuje wypracowane przez lata praktyki.

Co nowego znajdziemy w obecnej ustawie? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na pojawienie się nowych instytucji, jak zgromadzenie obligatariuszy, które będzie posiadać wiele kompetencji na wzór zgromadzenia udziałowców. Między innymi będzie ono mogło podjąć uchwałę o zmianie warunków emisji. Jednak dla jej zmaterializowania potrzebna jest zgoda emitenta. Dla lepszego zabezpieczenia interesów obligatariuszy może być powołany administrator zabezpieczeń innych niż hipoteka i zastaw. Podmiot ten będzie wykonywał prawa i obowiązki obligatariuszy z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Dzięki zawartej umowie z administratorem możliwe będzie ustanowienie zabezpieczeń przed rozpoczęciem emisji obligacji oraz obrót obligacjami. Na polskim rynku mogą teraz pojawić się obligacje wieczyste a także usankcjonowano obligacje podporządkowane. Do podmiotów mogących emitować obligacje doszły obecnie spółki celowe, tworzone specjalnie dla przeprowadzenia emisji obligacji.

Nowa ustawa o obligacjach nakłada na emitentów obligacji obowiązek przekazywania do depozytu w postaci wydruków wszystkich dokumentów, komunikatów i informacji, publikowanych na stronach internetowych emitenta. Dokumenty mogą być zdeponowane m.in. w banku krajowym, instytucji kredytowej, domu maklerskim lub u notariusza. W przypadku obligacji zdematerializowanych depozyt dokumentów może prowadzić podmiot prowadzący ewidencję lub depozyt papierów wartościowych. Podmiot, do którego zostały przekazane wydruki, przechowuje je do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji, czyli 10 lat.

Istotna kwestią jest wybór podmiotu, który będzie mógł bezpiecznie przechowywać dokumenty. Będą one dostarczane do depozytu sukcesywnie w miarę publikacji informacji na stronie internetowej emitenta. To poważne zadanie organizacyjne i logistyczne. Stąd podmiot, powinien być przede wszystkim wiarygodny i profesjonalny. Powinien też posiadać doświadczenie przy obsłudze emitentów, a zwłaszcza realizowaniu obowiązków informacyjnych oraz mieć stabilną pozycję rynkową. Aby taki proce mógł być realizowany sprawnie i bezpiecznie wymagana jest odpowiednia koordynacja działań, która może prowadzić wyspecjalizowany podmiot – agent ds. informacji ujawnionych. Jest to alternatywa dla dużych banków czy domów maklerskich, gdzie struktura czysto korporacyjna nie pozwala szybko reagować na potrzeby emitenta, a ceny takiej usługi mogą poważnie nadwyrężyć budżet spółki. Nowe rozwiązanie, mające model typowo partnerski, umożliwia kompleksowe usługi regularnego odbierania dokumentów obligacji od emitenta i przekazania ich w depozyt uprawnionemu podmiotowi.

Pierwszą spółką w Polsce, która oferuje usługi profesjonalnego agenta dla kompleksowej obsługi informacji ujawnianych jest CARDA Consultancy S.A. Spółka wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze emitentów, stworzyła system, w którym emitenci mogą zaufać doświadczonym specjalistom i powierzyć im cały proces przekazywania materiałów do depozytu.

Specjaliści dla wygody emitenta dbają o wszystkie formalności i koordynują cały proces w taki sposób, aby współpraca zapewniła wywiązanie się ze wszystkich obowiązków ustawowych.

Dla obsługi depozytu CARDA współpracuje również z siecią uprawnionych podmiotów, w tym kancelarii notarialnych. Dodatkowo CARDA może prowadzić wsparcie doradcze w tym zakresie dla emitentów.

Ważną kwestią jest także powód, dla którego Ustawodawca zamieścił art. 16 i nakazał drukować dokumenty związane z emisją. Ada Kluzek – Partner & Prezes CARDA Consultancy SA podkreśla, że inwestycja w obligacje dla wielu inwestorów stanowi bezpieczną formę inwestowania. Dlatego bezpieczne powinny pozostać również materiały tworzone podczas emisji.

Informatyczne systemy są narażone na awarie, zniszczenie, wirusy czy ataki hakerskie. W efekcie bazy danych mogą być bezpowrotnie zniszczone. Zapis informacji na drugim nośniku, jakim jest papier będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed ich utratą. Forma materialna wszystkich dokumentów pozwoli na ich odtworzenie oraz stanowi rzeczowy dowód przekazania obligatariuszom wymaganych prawem informacji.

——————–

 
Avatar

Jan Mazurek

ekspert Mennicy Wrocławskiej