INFORMACJA Branża informacji gospodarczej w 2011

Informacja gospodarcza w ścisłym rozumieniu oznacza dane na temat zobowiązania pieniężnego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej oraz kwestii z nim związanych. Na potrzeby omówienia branży informacji gospodarczej w niniejszym artykule termin zostanie potraktowany szeroko, jako określenie ogółu informacji wartościowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, określanych także jako informacje biznesowe.

Tomasz Kubisztal – W minionym roku ogłoszono ustawę z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. Szczególnie istotną zmianą wprowadzoną przez ustawę jest umożliwienie osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym wykorzystywania informacji publicznej lub jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych w ramach jej ponownego wykorzystania. Ustawa zawiera również kontrowersyjną poprawkę umożliwiającą ograniczenie prawa do informacji publicznej celem „ochrony ważnego interesu gospodarczego państwa”. Jest to niepokojąca zmiana przez wzgląd na obawy przed nadużywaniem tego prawa zwłaszcza z perspektywy podmiotów gospodarczych, którym ta sama ustawa otworzyła szerokie możliwości działania w zakresie wykorzystywania informacji publicznych.

Więcej informacji na rynku
Rok 2011 był również pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, podczas którego obowiązywała nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010. Przepisy ustawy umożliwiły osobom fizycznym przekazywanie Biurom Informacji Gospodarczej informacji o dłużnikach, co pociągnęło za sobą wzrost liczby informacji gospodarczych dostępnych na rynku. Choć w minionym roku zmalał przyrost liczby dłużników, łączna kwota ich zobowiązań wzrosła o 40 proc. w stosunku do 2010 r. Według raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A. liczba osób zalegających z płatnością zobowiązań na koniec roku 2011 wyniosła 2,083 mln. Oznacza to wzrost o 28 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jakub Kostecki, wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów, ocenia, że zainteresowanie upublicznianiem danych dłużników, jak i pobieraniem raportów o firmach i konsumentach jest coraz większe.

Polski rynek informacji gospodarczej
Głównymi podmiotami zajmującymi się informacją gospodarczą są Biura Informacji Gospodarczej (BIG-i). Raport Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC nt. BIG-ów za rok 2010 i lata wcześniejsze typował Krajowy Rejestr Długów na ich lidera przez wzgląd na najwyższe przychody (64,7 mln zł), posiadanie 96 proc. całej grupy BIG-ów oraz fakt, że jako jedyny z nich nie opiera swoich przychodów na jednostkach powiązanych. 2011 rok zdaje się potwierdzać dominację KRD – w I półroczu 2011 r. KRD odnotował 41,5 mln zł przychodów, czyli 64 proc. osiągniętych w całym roku 2010 i 69 proc. ubiegłorocznego zysku netto (1,79 mln zł). Przychody BIG InfoMonitor w 2011 r. wyniosły blisko 14,9 mln zł, a zysk netto ponad 426 tys. zł. Nie upubliczniono przychodów ani zysku netto Rejestru Dłużników ERIF. Wartym uwagi wydarzeniem w branży informacji gospodarczej było po raz pierwszy poddanie bazy dłużników jednego z biur informacji gospodarczej weryfikacji przez niezależnego rewidenta. Rejestr Dłużników ERIF zlecił firmie KPMG weryfikację własnej bazy i wezwał pozostałe BIG-i do podobnych praktyk w imię dbałości o transparentność branży. Warto zwrócić również uwagę na wysokość wskaźnika BIG, określającego poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej, którego poziom prezentują badania BIG InfoMonitor. W lutym br. zanotowano dramatyczny spadek do 5,36 pkt, czyli najniższego od 2,5 roku. Co ważne, spadek dotyczył wszystkich badanych grup prowadzenia działalności gospodarczej.

Wywiadownie i firmy infobrokerskie
Informacją gospodarczą zajmują się w Polsce również wywiadownie gospodarcze, do których głównych usług należy gromadzenie informacji biznesowych na temat przedsiębiorstw na podstawie źródeł ogólnie dostępnych oraz wywiadu. Ich dokładna liczba w 2011 r. jest trudna do określenia – w wyniku własnej analizy w oparciu o dostępne publicznie dane kontaktowe szacuje się je na około 70 podmiotów. Zakres usług oferowanych przez wywiadownie gospodarcze często pokrywa się z ofertą niezależnych firm i agencji infobrokerskich, zajmujących się dostarczaniem klientom wymaganych informacji biznesowych i handlowych. Ze względu na szeroki profil działalności firmy infobrokerskie mogą zapewnić elastyczną ofertę dostosowaną do wymagań i możliwości klientów również w zakresie informacji gospodarczych. Na podstawie własnej analizy liczba firm infobrokerskich w 2011 r. wynosiła niewiele ponad 40 podmiotów. Z branżą informacji gospodarczej ściśle związany jest również factoring – nabywanie od przedsiębiorstw roszczeń o należności finansowe w charakterze działań zapobiegawczych na wcześniejszym etapie niż windykacja.

Kilka perspektyw
Jak widać z powyższego omówienia, miniony rok przyniósł ze sobą dalszy rozwój branży oraz działalności związanej ze ściśle pojmowaną informacją gospodarczą – informacją o zadłużeniach finansowych. Pozytywne prognozy wiążą się również z możliwością komercyjnego wykorzystania informacji publicznych i branżą faktoringu. Niepokój przedsiębiorców wzbudzać mogą konsekwencje poprawki do ustawy umożliwiającej ograniczenie dostępu do informacji publicznej oraz rekordowo niski wskaźnik poziomu bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Jednak w obu przypadkach nie ma do tej pory daleko idących przesłanek i obawy przedsiębiorców mogą się okazać nieuzasadnione.

 

Autor reprezentuje Krakowską Agencję Infobrokerską