Jak uprościć podatki?

Hasło upraszczania podatków jest ostatnio bardzo często powtarzane. I słusznie, bo podatki są rzeczywiście nadmiernie i zupełnie niepotrzebnie skomplikowane. Na początek warto jednak zidentyfikować, co trzeba uprościć, bo jest zbyt skomplikowane, a co zostawić. Oczywiście nie tylko o upraszczanie tu chodzi ale także o to, aby podatki po uproszczeniu były bardziej racjonalne i sprawiedliwe, po […]

Więcej prawdy o podatku liniowym

Podatki są jednym z najbardziej trwałych elementów życia społecznego i gospodarczego, niezależnie od epok historycznych, ustrojów, nazw i technicznych szczegółów samej regulacji podatkowej. Dlatego też kształt systemu podatkowego, a szczególnie kształt podatku dochodowego od osób fizycznych ma zasadniczy wpływ na ekonomiczne warunki naszego życia.

Kryteria konwergencji – problemy

Polska nadal nie spełnia kryteriów zbieżności, których wypełnienie stanowi swoistego rodzaju „zielone światło” na drodze do najlepiej rozwiniętych gospodarek Europy – czyli do strefy euro. Nadal mamy problemy z deficytem budżetowym, a rozmowy na temat kryterium kursu walutowego (ERM II) zaczniemy dopiero w 2009 r.

Sprawność lokowania kapitału w II i III filarze

Nowoczesnym emerytem nazwiemy tego, który będzie w przyszłości pobierać emeryturę z trzech źródeł. Trzy źródła, to trzy filary reformy emerytalno-rentowej. Wysokość naszej emerytury będzie zależeć w dużej mierze od nas samych. Decyzję o przyłączeniu III filara do dwóch pozostałych warto podjąć jak najszybciej.

Podatkowa zamiana ról

Wydawać by się mogło, że najwyższą formą podatkowego uprzywilejowania jest całkowite zwolnienie z podatku, czyli zerowy podatek. Tak jednak nie jest. W przypadku podatku VAT urzędy skarbowe nie tylko otrzymują pieniądze, ale też je wypłacają. Następuje swoista zamiana ról. Urząd skarbowy zamiast grać swoją standardową rolę inkasenta zaczyna pełnić rolę płatnika. Dzieje się tak z […]

VAT w ekspansji

Idea podatku VAT pojawiła się prawdopodobnie po raz pierwszy w latach 20. ub. wieku w USA, w momencie, gdy zaczęto posługiwać się tam pojęciem produktu krajowego brutto (PKB), gdyż VAT w swej istocie jest po prostu liniowym podatkiem nałożonym na PKB. Jednak to w Europie teoria podatku VAT przerodziła się w praktykę.

Czy tym razem wykorzystamy wysokie tempo wzrostu gospodarczego?

Dziesięć lat temu, w latach 1995 – 1997 nie udało się ówczesnej władzy wykorzystać wysokiego tempa wzrostu gospodarczego na rzecz istotnego ograniczenia poziomu deficytu budżetowego, w konsekwencji musiało minąć sporo czasu zanim nastał okres kolejnej prosperity. Dziś sytuacja się powtarza, czy zatem nowy rząd nie popełni błędów swoich poprzedników i nie skarże nas na kolejne […]

Kto płaci podatek VAT?

Kto płaci podatki? Najprostsza odpowiedź – ten płaci, kto jest do tego zobowiązany przez prawo. Podatek PIT płacą, w myśl prawa podatkowego, osoby fizyczne, choć w ich imieniu robi to pracodawca. Podatek CIT płacą przedsiębiorstwa. Akcyzę płacą producenci lub importerzy towarów objętych akcyzą (papierosy, alkohole, benzyna). Składki na ZUS płacą po połowie pracownicy i pracodawcy. […]

Upaść czy nie – oto jest pytanie?

Społeczeństwo polskie bardzo szybko nauczyło się życia na kredyt. Nauka ta wspierana była stopniowym łagodzeniem warunków ubiegania się o niego. W celu zwiększenia podaży pieniądza z roku na rok łagodzono te warunki dla sektora gospodarstw domowych. Państwo bardzo skutecznie ułatwiało zaciąganie kredytów w wiadomym zresztą celu – pobudzenia wzrostu gospodarczego. Jeszcze kilka lat temu, aby […]

Okres prosperity

Według niedawno opublikowanego przez Bank Światowy raportu zatytułowanego: “Global Economic Prospects 2007: Managing the Next Wave of Globalization”, poziom wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się osiągnie w roku 2007 wartość ok. 7 proc. w relacji do PKB. I pomimo iż w roku 2008 spodziewane jest jego niewielkie spowolnienie, to i tak w większości krajów będzie […]

Konkurencja wpływa na poprawę poziomu usług

Rynek usług telekomunikacyjnych jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów zarówno gospodarki globalnej, jak i każdej gospodarki krajowej. Informatyzacja w telekomunikacji przyczyniła się do rewolucyjnego postępu w dziedzinie rozwiązań technicznych, zwiększając użyteczność usług telekomunikacyjnych nie tylko w dziedzinie usług głosowych, ale – wraz z rozwojem Internetu – spowodowała wykształcenie się nowej przestrzeni biznesowej. Stąd należy […]

Oferta Publiczna NTT – Analiza

Analizując wyniki Spółki za ostatnie lata, zwraca uwagę nadzwyczajny wzrost rentowności w 2005 roku. Przychody w latach 2004, 2005 wyniosły odpowiednio 401,4M i 470,6M, natomiast zysk operacyjny wzrósł z 682,6 tys. w 2004 do 15.153,6 tys. w 2005 roku – czyli ponad 22-krotnie.

Talibowie w akcji

„Przekazuję moje życzenia rodakom, aby zdołali się uwolnić z jarzma domorosłych Talibów” dr Marcin Wyczałkowski, Waszyngton Życzenie to wypowiedział ekonomista polski, wybitny znawca polityki pieniężnej zatrudniony od 1946 roku w Międzynarodowym Funduszu Walutowym na eksponowanych stanowiskach w rozdziale swej autobiograficznej książki, zatytułowanym „Zaprzestaję udzielania niezauważanych rad”. 1.)