Trzeba uważać, sprzedając wielki majątek

Nieumiejętne wprowadzenie do umowy postanowienia o określeniu ceny przez biegłego rewidenta lub inną osobę trzecią może spowodować nieważność umowy lub pozbawić strony możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem. Może to dotyczyć zwłaszcza umów sprzedaży majątku o wielkiej wartości, jak np. sprzedaży pakietów akcji lub udziałów w dużych spółkach kapitałowych. Opinia eksperta odgrywa coraz większą rolę w określeniu wysokości zobowiązań […]

Gdy majatek pochodzi z przestępstwa

Wyrok skazujący nie zawsze wywiera bezpośredni wpływ na majątek skazanego. O takim wpływie można mówić, jeżeli zostały orzeczone środki karne w postaci przepadku przedmiotów lub przepadki korzyści majątkowej, pochodzącej z przestępstwa. Bowiem z chwilą uprawomocnienia się takiego wyroku na własność Skarbu Państwa przechodzą przedmioty lub korzyść majątkowa objęte przepadkiem.

Gdy w grę wchodzą nowe technologie

Jeden z moich klientów zwrócił się do naszej kancelarii z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia procesu outsourcingu w firmie działającej na rynku nowych technologii. Wspomniana firma zdecydowała się na przekazanie do outsourcingu podmiotowi zewnętrznemu części działalności związanej z systemami informatycznymi, funkcjonującymi głównie na zasadzie umów licencyjnych, jak również umów utrzymaniowych.Wewnętrzny departament obsługi świadczący usługi dla pracowników […]

Nie będzie nas stać na emerytury?

Z Bogną Nowak-Turowiecką, ekspertem Konfederacji Pracodawców Polskich, rozmawiał Jerzy Mosoń Ile zapłacimy za dłuższe funkcjonowanie pomostówek? Szacuje się, że przedłużenie funkcjonowania systemu tzw. pomostówek – według „starych zasad”,  o rok – będzie kosztować: w latach 2009 – 2010 ok. 1 mld 600 mln zł, w 2011 r. – ok. 1 mld 400 mln zł, a […]

Inwestor nie zawsze zapłaci

W umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą, strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych podwykonawcy, zgodnie z przepisem art. 647 pkt. 1 kodeksu cywilnego, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.  Inwestor […]

Towar, którym nie można handlować w UE

Z Eleonorą Tubis, ekspertem ds. inwestycji w Europie Wschodniej w kancelarii prawnej KKPW – Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór, rozmawiał Jerzy Mosoń Energia jest coraz trudniej dostępna. Możliwe, że zanim sami zaczniemy pozyskiwać ją ze źródeł odnawialnych, będzie trzeba ją kupować od krajów, które już teraz budują elektrownie słoneczne lub wiatrowe? Czy dziś byłoby to możliwe? […]

Gdy skarbówka ściga za cudze długi

Jeden z moich klientów otrzymał od organu skarbowego wezwanie do zapłaty zaległości podatkowych swojego wspólnika (razem prowadzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), powstałych trzy lata temu i zwrócił się z pytaniem czy taka sytuacja może w ogóle mieć miejsce. Niestety to możliwe. Tej kłopotliwej sytuacji można jednak uniknąć jeżeli dołożymy należytej staranności na etapie tworzenia spółki.