Pieniądze na współpracę z naukowcami

W nowym rozdaniu funduszy Unia Europejska stawia na realną współpracę nauki i biznesu. Ogromna pula środków została przeznaczona na działalność badawczo-rozwojową. To szansa dla przedsiębiorców, by skorzystali potencjału polskich jednostek naukowo-badawczych i zaczęli zarabiać na innowacjach.

Za unijne pieniądze przedsiębiorcy będą mogli np. zamówić usługę wykonania prac badawczych przez jednostkę naukową. Ich celem ma być opracowanie innowacyjnego lub ulepszonego produktu, technologii jego wytwarzania czy też sposobu świadczenia usługi, które firma będzie mogła wcielić w życie. Rozwiązania obejmujące współpracę przedsiębiorstwa z naukowcami stosują dziś głównie wielkie firmy, które stać na opłacenie badań. Dotacje umożliwiają takie działanie również firmom małym i średnim.

Własne centrum badawcze

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przewidziano także środki na stworzenie przez firmy własnych centrów badawczo-rozwojowych, czyli takich jednostek, w których zatrudnieni przez przedsiębiorstwo specjaliści pracują nad poszerzeniem wiedzy związanej z działalnością firmy, prowadzącej do wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Skąd płyną pieniądze

Właśnie trwają nabory na wnioski o dotacje na te cele. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) oraz Ministerstwo Gospodarki ogłosiły ogólnopolskie konkursy na wnioski o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Warto popularyzować informacje o naborze. Bez wątpienia innowacyjność i technologiczny rozwój przełożą się na wzrost konkurencyjności wielu przedsiębiorstw.

Bon na innowacje

Pierwsze działanie, które zainteresuje firmy szukające wsparcia naukowego przy opracowaniu innowacji, to działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” i jego poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2. obejmuje zakup usług badawczo-rozwojowych wykonanych dla przedsiębiorstwa przez jednostkę naukową. Usługa ma mieć na celu opracowanie: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu; nowej lub znacząco ulepszonej usługi; nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji; nowego projektu wzorniczego.

Celem poddziałania jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej. Musi ona jednak towarzyszyć usłudze związanej z wprowadzaniem innowacji, opisanej wcześniej. Drugi warunek jest taki, że usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15 proc. całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów niezbędnych do opracowania nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usług. Nie może on jednak przekroczyć 15 proc. całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Należy pamiętać, że nie każda jednostka naukowa może zostać wykonawcą usługi. Warunkiem jest, by miała kategorię A+, A lub B przyznaną przez ministerialny Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jednostki z tych kategorii to najbardziej prestiżowe, najlepiej ocenione ośrodki badawcze. Ich listę można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dla kogo dotacja?

O dotację w ramach poddziałania 2.3.2 mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Minimalna wysokość wydatków kwalifikowanych to 60 tys., maksymalna 400 tys. Dofinansowanie wynosi do 80 proc. w przypadku mikro lub małych przedsiębiorstw i 70 proc. w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Nabór ruszył 31 sierpnia, wnioski przyjmowane są do 30 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie PARP.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Drugie działanie, które powinno zainteresować firm rozważające stworzenie własnego zaplecza badawczego to działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Celem działania 2.1 jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Centrum B+R w rozumieniu organizatora konkursu to jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa prowadząca prace naukowe i rozwojowe. Centrum B+R musi się też mieścić się w wydzielonych i przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, wykorzystywać do badań odpowiednią infrastrukturę oraz zatrudniać wykwalifikowaną kadrę naukową.

Interesujące jest zwłaszcza, że działanie 2.1 daje firmie możliwość sfinansowania budowy nieruchomości, w którym miałoby się znajdować takie centrum. W innych konkursach na ten cel przewiduje się zazwyczaj nie więcej niż 10 proc. wartości projektu. W przypadku 2.1. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych nie jest ograniczony, jednak nie może stanowić jedynych wydatków w projekcie.

Decydujące czynniki

Pierwszy czynnik decydujący o wsparciu to opisany w agendzie badawczej zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na wybudowanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, dobór i plan wykorzystania tej infrastruktury. Drugi to zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, w tym potencjał kadrowy, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R lub potencjał infrastrukturalny. Ważny jest również poziom nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie.

Dla kogo dotacja?

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wielkości firmy, regionu, w którym działa i kilka innych czynników. Środki podzielono na tzw. „Kopertę Mazowiecką” – dla firm z tego regionu maksymalne dofinansowanie wyniesie 10-55 proc. – oraz „Kopertę 15 województw”. Tam dofinansowanie wyniesie 25-70 proc. Minimalna wartość projektu to 2 mln zł kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu nie została określona konkretną kwotą. Wsparciem nie zostaną objęte „projekty duże” w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013. Nabór wniosków trwa od 1 września do 30 października 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Jak składać wniosek?

Duża część wniosków przepada już w pierwszym etapie weryfikacji, na skutek błędów formalnych. Dlatego opłaca się zwrócić o pomoc do doświadczonej firmy konsultingowej. Czas niezbędny do przygotowywania wniosku to ok. 30 dni. Najlepiej oddelegować pracownika do współpracy z firmą konsultingową, żeby przygotowywał potrzebne informacje. O tym, czy dotacja została przyznana przedsiębiorca dowiaduje się zwykle 3-4 miesiące po złożeniu wniosku. Dotację otrzymuje się na ogół w transzach – za każdy zamknięty etap projektu.

Autor jest wiceprezesem firmy doradczo-inwestycyjnej Prometeia Capital

——————–

 
Avatar

Piotr Wiśniewski

wiceprezes firmy doradczo-inwestycyjnej Prometeia Capital